Χρηματοδοτήσεις ύψους 3.094.000 Ευρώ από τη Γ.Γ. της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

Το ποσό των 3.094.000 Ευρώ, ενέκρινε συνολικά ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., για τη χρηματοδότηση δύο ακόμη σημαντικών έργων.

Το ποσό των 3.094.000 Ευρώ, ενέκρινε συνολικά ο Γενικός Γραμματέας
της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., για τη χρηματοδότηση δύο ακόμη σημαντικών έργων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, βάσει του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., σχετικών αποφάσεων
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους περί "καθορισμού δικαιολογητικών παροχής επιχορηγήσεων
σε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού", σχετικών αποφάσεων
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις σχετικές σύμφωνες
γνώμες της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Ε.Π. – Α.Μ.-Θ. και της Υπηρεσίας Διαχείρισης
Προγραμμάτων Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG, προέβη στην έγκριση:

1) Δαπάνης ύψους 2.894.000 Ε, για την πληρωμή του έργου "Επιχορήγηση
για τη μελέτη και ανέγερση νέου κτιρίου Ινστιτούτου Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας, από το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας".

2) Δαπάνης ύψους 200.000 Ε, για την πληρωμή λογαριασμών του έργου
"Επιχορήγηση της Ένωσης Συνοριακών και Διασυνοριακών περιοχών της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
για την κάλυψη της εθνικής συγχρηματοδότησης του εγκεκριμένου στα πλαίσια του Διαπεριφερειακού
Προγράμματος INTERREG III C – Δυτική Ζώνη, έργου "Change on Borders"".

Σχετικά Άρθρα

Back to top button