Διαχειριστικό έλεγχο στο Δ. Π. Θράκης ζήτησε ο πρύτανης Ιωάννης Σχινάς για τα φημολογούμενα ελλείμματα

Η Πρυτανεία γίνεται μάρτυρας, τον τελευταίο καιρό, παράξενων διαρροών προς τον Τύπου υπηρεσιακών εγγραφών από διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, γίνεται μάρτυρας κινήσεων, πίσω από την πλάτη της, που μαρτυρούν νοσηρή εσωστρέφεια και έχουν ως συνέπειες, μεταξύ άλλων, την διατάραξη του ομαλού ρυθμού λειτουργίας της διοίκησης, την αμφισβήτηση της νομιμότητας της διοίκησης και διαχείρισης του Πανεπιστημίου και των πόρων του με περαιτέρω αποτέλεσμα τη δυσχέρανση των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και, κυρίως, τον περισπασμό της Πρυτανείας από τα κύρια καθήκοντά της. Μόλις χρειάζεται να λεχθεί ότι αυτή η εσωστρέφεια του ακαδημαϊκού και εθνικού του έργου.

Η Πρυτανεία γίνεται μάρτυρας, τον τελευταίο καιρό, παράξενων διαρροών
προς τον Τύπου υπηρεσιακών εγγραφών από διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, γίνεται μάρτυρας κινήσεων, πίσω από την πλάτη της, που
μαρτυρούν νοσηρή εσωστρέφεια και έχουν ως συνέπειες, μεταξύ άλλων, την διατάραξη
του ομαλού ρυθμού λειτουργίας της διοίκησης, την αμφισβήτηση της νομιμότητας της
διοίκησης και διαχείρισης του Πανεπιστημίου και των πόρων του με περαιτέρω αποτέλεσμα
τη δυσχέρανση των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας
και, κυρίως, τον περισπασμό της Πρυτανείας από τα κύρια καθήκοντά της. Μόλις χρειάζεται
να λεχθεί ότι αυτή η εσωστρέφεια του ακαδημαϊκού και εθνικού του έργου.

Η παρούσα Πρυτανεία επαγγέλθηκε ακαδημαϊκότητα. Αυτονόητο ότι η
ακαδημαϊκότητα προϋποθέτει τη νομιμότητα. Το Πανεπιστήμιο είναι θεσμός ακαδημαϊκός
και όχι θεσμός εξουσίας μικροκοινωνιών που εκ περιτροπής αλληλοσυγκρούονται ή συμμαχούν
για σκοπούς ολότελα ξένους προς την προαγωγή και μετάδοση της επιστήμης. Αυτό ισχύει
τόσω μάλλον για ένα Πανεπιστήμιο ήδη πολύ μεγάλο, με απαιτήσεις ποιοτικά διαφορετικές
από ότι στο παρελθόν, και τόσω μάλλον για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, που αποτελεί
κορυφαίο δημόσιο θεσμό και αναπτυξιακό μοχλό της Θράκης.

Εν όψει των ανωτέρω, ο Πρύτανης έλαβε σήμερα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αποφάσισε να στείλει στην Υπουργό Παιδείας την πράξη διορισμού
του λέκτορα του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης κυρίου Χαράλαμπου Αραπατσάκου σε θέση
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής
Σχολής, μαζί με τη ρητή επιφύλαξη ως προς την νομιμότητα της εκλογής. Ο προκαταρκτικός
έλεγχος νομιμότητας της εκλογής εκείνης ολοκληρώθηκε μετά την παρέλευσης της σχετικής
κατά χρόνο αρμοδιότητας, το Πανεπιστήμιο όμως διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει
κατά της εκλογής στα αρμόδια δικαστήρια.

2. Απέναντι στις τεκμηριωμένες και από την πρώτη στιγμή διατυπωθείσες
απόψεις του Πανεπιστημίου, κατά τις οποίες τα πολύ μεγάλα ελλείμματα του Πανεπιστημίου,
που κινδυνεύουν να οδηγήσουν στην υποβάθμιση της ακαδημαϊκής του ποιότητας, οφείλονταν
στην παρατεινόμενη υποχρηματοδότησή του και συγκεκριμένα στο ότι η επιχορήγησή του
δεν προσαρμόστηκε στην ποσοτική του μεγέθυνση, η Υπουργός δεν έπαψε να εκφράζει
αμφιβολίες για την ορθότητα της οικονομικής του διαχείρισης. Με την πεποίθηση ότι
η διαχείριση υπήρξε και είναι νομική και ορθή, ο Πρύτανης αποφάσισε να ζητήσει διαχειριστικό
έλεγχο του Πανεπιστημίου.

3. Με δεδομένη τη σημαντική δημοσιονομική στενότητα, η έξοδος από
την οποία δεν είναι ορατή στο προσεχές μέλλον, αλλά επίσης με δεδομένο ότι η διοίκηση
ενός πελώριου και πολυεδρικού οργανισμού, όπως είναι σήμερα το Δημοκρίτειο, είναι
ενδεχόμενο να έχει απαιτήσεις διαφορετικές από εκείνες που ικανοποιούνταν εμπειρικά
στο μικρομεσαίο Δημοκρίτειο του παρελθόντος, ο Πρύτανης αποφάσισε να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πλήρης χαρτογράφηση των δραστηριοτήτων
του Πανεπιστημίου και η κοστολόγησή τους σε τεχνική και όχι πλέον εμπειρική βάση,
ώστε να επιτευχθεί στο μέλλον η βέλτιστη αξιοποίηση των δομών με τη μέγιστη δυνατή
εξοικονόμηση πόρων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button