Απάντηση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ σχετικά με το Τελωνείο Εξοχής Ν. Δράμας

Σε απάντηση των όσων έχουν διατυπωθεί και σχολιαστεί σχετικά με τον Συνοριακό Σταθμό Εξοχής Ν. Δράμας, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:
Το τρίτο τμήμα του έργου, αφορά ως γνωστόν στην εγκατάσταση του λυομένου κτιρίου, που προϋποθέτει την σε πολύ μεγάλο ποσοστό υλοποίηση των δύο πρώτων έργων, δηλαδή:

Σε απάντηση των όσων έχουν διατυπωθεί και σχολιαστεί σχετικά με
τον Συνοριακό Σταθμό Εξοχής Ν. Δράμας, πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής:

Το τρίτο τμήμα του έργου, αφορά ως γνωστόν στην εγκατάσταση του
λυομένου κτιρίου, που προϋποθέτει την σε πολύ μεγάλο ποσοστό υλοποίηση των δύο πρώτων
έργων, δηλαδή:

1. της σήραγγας (cut and cover) προϋπολογισμού 7.604.782 ευρώ με
ανάδοχο την ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και 2. 3. την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
συμβατικού αντικειμένου 2.109.600 ευρώ και ανάδοχο την ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρχε δέσμευση, μετά βέβαια την μακροχρόνια καθυστέρηση,
να υλοποιηθεί το πρώτο κύριο μέρος του έργου μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2004. Το χρονοδιάγραμμα
αυτό δεν τηρήθηκε. Αντίθετα επιμηκύνθηκε μέχρι και τον Απρίλιο του 2005.

Το αυτό συμβαίνει και με την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου,
που παρ' όλη την τήρηση των όρων και των σχετικών προβλέψεων, δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμη.

Η Περιφέρεια στο μεταξύ διάστημα, προσπάθησε να εξασφαλίσει και
με τη δική της επιστημονική και τεχνοκρατική συνεισφορά, την επιβεβαίωση του κατεπείγοντος
της διαδικασίας, που νομικά βασίζεται στην διεθνή σύμβαση Ελλάδας – Βουλγαρίας.

Δύο προς τούτο γνωμοδοτήσεις είχαν συνταχθεί και αποσταλεί για την
διαδικασία της διαπραγμάτευσης, προς τους αρμόδιους φορείς και στον Προϊστάμενο
της Δ/σης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειάς μας, κ. Μηνά Δημητριάδη (Τοπογράφο Μηχανικό).

Στις γνωμοδοτήσεις αυτές περιλαμβάνονται τα εξής:

Α. Το άρθρο 5 του Προεδρικού Διατάγματος 334/2000, που ομιλεί για
συβάσεις δημοσίων έργων στο πλαίσιο συμφωνίας, η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με
τον Ε.Ο.Χ. μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, και
που αφορά σε εργασίες για την πραγματοποίηση ή την εκμετάλλευση ενός έργου από κοινού
από τα υπογράφοντα κράτη. Ως τέτοια θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι η συμφωνία
μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, για την διάνοιξη τριών νέων συνοριακών διόδων και
συνδετικών αρτηριών μεταξύ των δύο χωρών, που έχει κυρωθεί με τον 2428/1996, ΦΕΚ
Α? 161. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιτραπεί ειδική διαδικασία. Προϋπόθεση
είναι η ανακοίνωσή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Β. Το άρθρο 17 του Π.Δ. 334/2000 που αναφέρεται στις περιπτώσεις,
όπου επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των κανονικών προθεσμιών και
έτσι είναι νόμιμη η σύντμησή τους, κατά το οριζόμενο στο ίδιο άρθρο 17 τρόπο.

Δεκατέσσερις εταιρείες (14) έλαβαν μέρος στην πρόσκληση, που απηύθυνε
η Δ/ση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας, οι οποίες κατανέμονται γεωγραφικά ως εξής:
Καβάλα – Σέρρες – Δράμα – Αθήνα.

Η πρόσκληση περιελάμβανε την συμβατική κατασκευή, την προκατασκευή
και το λυόμενο, και σε συνδυασμό, καθώς υπήρχε η σχετική δέσμευση από την υπάρχουσα
και ενταγμένη μελέτη στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg.

Σε επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και μετά τη
διατύπωση των σχετικών ενστάσεων, αποφασίστηκε η ακύρωση της κλειστής διαπραγμάτευσης
και η προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού, άποψη που είχαμε εκφράσει μεταξύ άλλων και
σε προφορικές μας διαβουλεύσεις.

Η καταγγελία των Εργοληπτών Δράμας, συνέβαλε ως νομικό επιχείρημα
για την προκήρυξη του ανοιχτού αυτού διαγωνισμού, για τις 28 Μαρτίου 2005.

Το κτίριο αυτό είναι δυνατόν να κατασκευαστεί εντός δύο μηνών από
την εγκατάσταση εργολάβου, με απαραίτητη προϋπόθεση την πρόοδο και την ολοκλήρωση
της πρώτης και δεύτερης φάσης.

Η Περιφέρεια εξασφαλίζει τα εγγεγραμμένα 2.500.000 ευρώ για έργα
στην ευρύτερη περιοχή, με προσανατολισμό την καλύτερη επισκεψιμότητα, την τεχνική
διευκόλυνση των ταξιδιωτών και την ελκυστικότητα των επιλεγόμενων διαδρομών από
τους διακινούμενους, ευρωπαίους πλέον πολίτες.

Τα έργα αυτά μπορούν να επιλεγούν και να εκτελεστούν από τους φορείς
του Α’ και Β’ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα κονδύλια είναι εγγυημένα και δεν κινδυνεύουν να απολεσθούν. Μπορεί
επίσης να σχεδιαστεί παρέμβαση και στον υπάρχοντα διαθέσιμο χώρο.

Πέρα από τα προβλήματα που είχαν ήδη προσδιορισθεί και συζητηθεί
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για της επί μακρόν καθυστερήσεις του έργου, τις υποσχέσεις
για την λειτουργία του στο παρελθόν, και τα υπαρκτά νομικά θέματα, το Τελωνείο Εξοχής
Δράμας, πρέπει να ειδωθεί μέσα από την αναπτυξιακή του προοπτική, που βασίζεται
σε δέσμη μέτρων και παρεμβάσεων, σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής του τόπου.

Η προστιθέμενη αξία είναι ο στόχος και όχι η απόδοση ευθυνών, που
λειτουργεί μόνο αποπροσανατολιστικά.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button