Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Θράκης , επανέρχεται σε ένα ζήτημα που απασχολεί την περιοχή μας, κυρίως τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, διαπιστώνοντας ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη για την ορθολογική και σύμφωνα με κανόνες απόληψη αδρανών υλικών.
Τα αδρανή υλικά από Λατομικές περιοχές και από αποθέσεις χειμάρρων, αποτελούν βασικό υλικό σε όλα τα Τεχνικά έργα. Η επάρκειά τους καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις το κόστος κατασκευής (π.χ. δρόμοι κ.τ.λ.), ενώ η ποιότητά τους, καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις την ποιότητα αλλά και ασφάλεια του ίδιου του έργου.
Παράλληλα ο όγκος των απαιτούμενων υλικών για τις ανάγκες των σύγχρονων έργων ανάπτυξης είναι σημαντικός και η ανεξέλεγκτη απόληψη δημιουργεί πολλές φορές περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και ένταση των αποτελεσμάτων ακραίων καιρικών φαινομένων (αισθητική ρύπανση, πλημμυρικά φαινόμενα, υποσκαφές τεχνικών έργων κτλ)

Το ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Θράκης , επανέρχεται σε ένα
ζήτημα που απασχολεί την περιοχή μας, κυρίως τους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης,
διαπιστώνοντας ότι δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική εξέλιξη για την
ορθολογική και σύμφωνα με κανόνες απόληψη αδρανών υλικών.

Τα αδρανή υλικά από Λατομικές περιοχές και από αποθέσεις
χειμάρρων, αποτελούν βασικό υλικό σε όλα τα Τεχνικά έργα. Η επάρκειά τους
καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις το κόστος κατασκευής (π.χ. δρόμοι κ.τ.λ.), ενώ η
ποιότητά τους, καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις την ποιότητα αλλά και ασφάλεια
του ίδιου του έργου.

Παράλληλα ο όγκος των απαιτούμενων υλικών για τις ανάγκες
των σύγχρονων έργων ανάπτυξης είναι σημαντικός και η ανεξέλεγκτη απόληψη
δημιουργεί πολλές φορές περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και ένταση των
αποτελεσμάτων ακραίων καιρικών φαινομένων (αισθητική ρύπανση, πλημμυρικά
φαινόμενα, υποσκαφές τεχνικών έργων κτλ). Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η
ανεξέλεγκτη απόληψη υλικών από ακατάλληλα σημεία, εμπεριέχει τον σημαντικό
κίνδυνο χρησιμοποίησης ακατάλληλων υλικών στην παραγωγή σκυροδέματος και με
δυσμενή αποτελέσματα στην ασφάλεια των ίδιων των κατασκευών.

Από όσα προαναφέρθηκαν καθίσταται φανερή η αναγκαιότητα
ύπαρξης σχεδίου συνολικής διαχείρισης των αδρανών υλικών που περιλαμβάνει:

* την χωροθέτηση περιοχών λατομικών δραστηριοτήτων με την
διεύρυνση περιοχών κατάλληλου υλικού,

* την χωροθέτηση περιοχών αμμοχαλικοληψιών που λαμβάνει
υπόψη, ποιότητα υλικού, οριοθέτηση κοίτης ρεμάτων, μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και μελέτη διαχείρισης με έλεγχο επιτρεπόμενων προς απόληψη ποσοτήτων
(μελέτη στερεοπαροχής).

Δυστυχώς στην παρούσα φάση διαπιστώνεται ότι δεν τηρείται
καμία ουσιαστική απαίτηση από τις παραπάνω, με αποτέλεσμα να επέρχονται ποικίλες
απαγορεύσεις οι οποίες στην πάροδο του χρόνου δεν τηρούνται. Είναι γεγονός
εξάλλου αλλά και βέβαιο ότι οι απαγορεύσεις παρακάμπτονται εφ όσων δεν έχουν
τεθεί νόμιμες διαδικασίες που τηρούνται από όλους τους εμπλεκόμενους.

Ο καθορισμός του νόμιμου πλαισίου λειτουργίας του
συστήματος διαχείρισης είναι ευθύνη της Πολιτείας και των οργάνων της
Αυτοδιοίκησης. Η πιθανή εμπλοκή αρμοδιοτήτων δεν αιτιολογεί σε καμία περίπτωση
την αδράνεια εκ μέρους τους και τη μη επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.

Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να δοθούν άμεσες
λύσεις με σύντομες διαδικασίες, που θα διασφαλίζουν τις αποτιμούμενες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ως μία βραχυχρόνια αντιμετώπιση του προβλήματος. Η
προτεινόμενη παρέμβαση θα έχει προσδιορισμένο εκ των προτέρων χρόνο ισχύος.

Για την συνολική διευθέτηση του προβλήματος απαιτείται η
εκπόνηση ενός πλέγματος μελετών που πιστεύουμε ότι πρέπει να υλοποιηθούν
παράλληλα κατά την περίοδο λειτουργίας των βραχυχρονίων μέτρων και οι οποίες θα
καταδείξουν τις κατάλληλες θέσεις, τις απαιτούμενες ποσότητες υλικών, τις
διατιθέμενες ποσότητες υλικών, τους μηχανισμούς διαχείρισης και ελέγχου και
τέλος θα σταθμίζουν επαρκώς τα δημιουργούμενα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Συμπληρώνοντας την θέση που προαναφέρθηκε, πρέπει να
αναφέρουμε ότι η απόληψη αδρανών υλικών από τις κοίτες ποταμών και ρεμάτων, δεν
θεωρείται απορριπτέα μέθοδος, αρκεί να συντελείται με μέτρο, μέθοδο και
επιστημονική τεκμηρίωση.

Τέλος δηλώνουμε ότι το ΤΕΕ Θράκης επεξεργάζεται
αναλυτικότερα το θέμα με ομάδα εργασίας που συγκρότησε από εξειδικευμένους
συναδέλφους με στόχους :

* την αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης

* την εξέταση προτάσεων κατά Νομό

* την τεκμηρίωση πιθανών απαιτούμενων τροποποιήσεων του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργικότερη αντιμετώπιση της
διαχείρισης αδρανών υλικών.

Από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ