Ρύθμιση οφειλών στο ΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.Α’ 28-12-04) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, μέχρι 3/5/2005 ως ακολούθως:
– Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 παρέχεται έκπτωση 80% επί των προσθέτων τελών και λοιπών προσαυξήσεων Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π.
– Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις, παρέχεται έκπτωση κατά 50% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ. Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., εισφορών χρονικής περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής οφειλής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.Α'
28-12-04) παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ –
ΕΤΑΜ να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν την οφειλή τους με ευνοϊκούς όρους, μέχρι
3/5/2005 ως ακολούθως:

– Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των οφειλών χρονικής
περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 παρέχεται έκπτωση 80% επί των προσθέτων
τελών και λοιπών προσαυξήσεων Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε.,
Π.Ε.Α.Π.

– Σε περίπτωση υπαγωγής στη ρύθμιση για διευκόλυνση
τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις,
παρέχεται έκπτωση κατά 50% στα πρόσθετα τέλη και τις λοιπές προσαυξήσεις δηλ.
Π.Ε.Π.Τ., Π.Ε.Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ο., Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Α.Π., εισφορών χρονικής
περιόδου απασχόλησης μέχρι 30/11/04 με καταβολή ποσού προκαταβολής το οποίο
καθορίζεται σε 5% επί της συνολικής οφειλής.

– Το ποσό των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των 200,00 ευρώ.

– Επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω μειώσεις ισχύουν για μόνο
μία ρύθμιση και σε περίπτωση απώλειας αυτής, αναβιώνουν τα πρόσθετα τέλη και οι
λοιπές προσαυξήσεις.

– Προκειμένου οι εργοδότες να τύχουν των προαναφερόμενων
ευνοϊκών ρυθμίσεων πρέπει να υποβάλλουν αίτηση για ρύθμιση στα αρμόδια υποκ/τα
του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προσκομίζοντας τα απαραίτητα στοιχεία προς έλεγχο, (το αργότερο
μέχρι 3/5/05) για να τους χορηγηθεί το Υπηρεσιακό Σημείωμα για το ύψος της
οφειλής τους, η οποία θα ρυθμιστεί ή θα εξοφληθεί στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης
Εσόδων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή την ταμειακή υπηρεσία του υποκ/τος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

– Σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα απατείται και από τις
επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

Από τη διοίκηση

του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button