Απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού σε ερώτηση του Παναγιώτη Σγουρίδη

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2984/10-11-04 ερώτησης του βουλευτή κ. Π. Σγουρίδη σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το Π.Δ. 191/13-6-03 “Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού” κεφάλαιο Γ άρθρο 61 προβλέπεται η δημιουργία Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Εργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως περιφερειακή υπηρεσία της γενικής διευθύνσης αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών εργων.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2984/10-11-04
ερώτησης του βουλευτή κ. Π. Σγουρίδη σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το Π.Δ. 191/13-6-03 "Οργανισμός του Υπουργείου
Πολιτισμού" κεφάλαιο Γ άρθρο 61 προβλέπεται η δημιουργία Υπηρεσίας Νεωτέρων
Μνημείων και Τεχνικών Εργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως περιφερειακή
υπηρεσία της γενικής διευθύνσης αναστήλωσης μουσείων και τεχνικών εργων.

Η ως άνω Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Π.Δ. έχει έδρα
την Ξάνθη και είναι αρμόδια για τους Νομούς Εβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας,
Καβάλας.

Με την αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α5/ΠΜΥ/11427/955/6-2-2004 Υπουργική
Απόφαση τοποθετήθηκε προϊσταμένη η κα Χαρίκλεια Σιαξαμπάνη.

Σύμφωνα με το άρθρο 88 παρ. 4 του Π.Δ. 191/03, για να
λειτουργήσει η ΥΝΕΜΤΕ πρέπει να τοποθετηθεί προϊσταμένη και ένας τουλάχιστον
τμηματάρχης.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει τακτοποιηθεί οι όροι αυτοί η
ΥΝΕΜΤΕ δεν έχει λειτουργήσει όσο φορά τη στελέχωση των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ με
τεχνικό προσωπικό, θα ενισχυθούν μετά την ολοκλήρωση της προκήρυξης με πίνακες
προτεραιότητας (άρθρο 18 του Ν. 2190/94, όπως ισχύει με το Ν. 3051/01), μέσω
ΑΣΕΠ, όπου έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού η πλήρωση κενών οργανικών
θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, των διαφόρων ειδικοτήτων.

Η σχετική προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί εντός των
προσεχών ημερών.

Στο άρθρο 2 παρ. 10 της υπ' αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-2004 (ΦΕΚ Β' 70) Απόφαση του τέως Υπουργού
Πολιτισμού "Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002 στο
Υπουργείο Πολιτισμού" ορίζεται ότι:

"Ειδικώς για τα τοπικά συμβούλια μνημείων ισχύουν, μεταξύ
άλλων, τα εξής: α) Το συμβούλιο, πλην εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, θα
συνεδριάζει μία φορά το μήνα και θα γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα που θα
παραπέμπονται σε αυτό από τις Κεντρικές, τις Περιφερειακές και τρις Ειδικές
Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, β) Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του συμβουλίου θα
συντάσσονται αμέσως και την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα θα εκδίδονται οι σχετικές
αποφάσεις , θέση δε των "τοπικών συμβουλίων μνημείων", ορίζεται στο άρθρο 49
(παρ. 1) του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ Α' 153) και είναι ενδεκαμελής, λόγω της
σημαντικότητας και της πολυπλοκότητας των προς συζήτηση, θεμάτων.

Ο υφυπουργός

Πέτρος Τατούλης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button