Κράτος απρόσωπο, ανάλγητο και απάνθρωπο.

Θαυμάστε λοιπόν τι έγγραφο απέστειλε η Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα εκκαθάρισης Συντάξεων του ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ σε συνταξιούχο της .
Με το συγκεκριμένο έγγραφο γνωστοποιείται στην μητέρα του συνταξιούχου και δικαιούχου σύνταξης λόγω θανάτου του πατέρα, από το Ταμείο, ότι μετά από έλεγχο της συνταξιοδοτικής μερίδας του, διαπιστώθηκε ότι του χορηγήθηκε στην σύνταξη που

Θαυμάστε λοιπόν τι έγγραφο απέστειλε η Διεύθυνση
Οικονομικού, Τμήμα εκκαθάρισης Συντάξεων του ΟΑΕΕ πρώην ΤΕΒΕ σε συνταξιούχο της
.

Με το συγκεκριμένο έγγραφο γνωστοποιείται στην μητέρα του
συνταξιούχου και δικαιούχου σύνταξης λόγω θανάτου του πατέρα, από το Ταμείο, ότι
μετά από έλεγχο της συνταξιοδοτικής μερίδας του, διαπιστώθηκε ότι του χορηγήθηκε
στην σύνταξη που ελάμβανε, από 1-2-1998 επίδομα απολύτου αναπηρίας, ενώ του είχε
χορηγηθεί από το έτος 1985 και άλλο επίδομα με την ονομασία "παραπληγικό
επίδομα".

Ισχυρίζεται λοιπόν το Ταμείο ότι σύμφωνα με κάποιο νόμο
(που αναφέρεται στο έγγραφο του) σε συνταξιούχους που παίρνουν παραπληγικό
επίδομα και χορηγείται και επίδομα απολύτου αναπηρίας το ποσό που αφορά το
επίδομα απολύτου αναπηρίας πρέπει να αφαιρείται από το παραπληγικό επίδομα και
να δίνεται μόνο η διαφορά.

Γιαυτό το λόγο καταλήγει το Ταμείο, ότι για το χρονικό
διάστημα από 1-2-1998 έως 31-10-2004 (που γινόταν η καταβολή στον ανάπηρο,
ολόκληρου του παραπληγικού επιδόματος) υφίσταται οφειλή του
ανάπηρου-συνταξιούχου προς το Ταμείο ύψους δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα
τεσσάρων ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (17.884,69 ?),ποσό που κατά τους
ισχυρισμούς του ΤΕΒΕ, καταβλήθηκε επιπλέον του προβλεπομένου.

Ετσι λοιπόν τον ενημερώνει Ότι από 1-11-2004 προτίθεται το
Ταμείο να παρακρατήσει από την σύνταξη του μηνιαίως το ποσό των 170,57 ? μέχρι
την ολοσχερή εξόφληση του ποσού των 17.884,69 ?, δηλαδή για 105 μήνες ή για
εννέα περίπου χρόνια.

Ο συνταξιούχος που γεννήθηκε στις 25-1-1980 (ηλικίας
σήμερα 24 ετών) πάσχει από νοητική υστέρηση βαρείας μορφής συγγενούς
αιτιολογίας, οστικές παραμορφώσεις των άκρων και σπαστική παραπληγία.

Η κατάσταση αυτή της υγείας του πιστοποιείται από τις
γνωματεύσεις των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών του Ι.Κ.Α, καθώς και από
πληθώρα άλλων ιατρικών γνωματεύσεων, οι οποίες είναι σε πλήρη γνώση του ταμείου
και περιλαμβάνονται στον ατομικό του φάκελο.

Συγκεκριμένα όλα τα ανωτέρω βεβαιώνονται από γνωματεύσεις
Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ και ΤΕΒΕ της περιοχής, γνωματεύσεις ιατρών
του ΙΚΑ και του Νευρολογικού τμήματος του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου της
περιοχής και βεβαιώσεις-γνωμοδοτήσεις του Ψυχολογικού Κέντρου Β. Ελλάδος/ Τοπικό
παράρτημα.

Υπό αυτά τα δεδομένα είναι προφανές ότι στο πρόσωπο του
συντρέχουν όλες οι πραγματικές – ιατρικές και νομικές προϋποθέσεις για την
χορήγηση του επιδόματος παραπληγίας, αλλά και για την χορήγηση του επιδόματος
απολύτου αναπηρίας, καθόσον έχει ανάγκη διαρκώς την επιμέλεια, την φροντίδα και
την υποστήριξη τρίτων για όλη του τη ζωή. Για την χορήγηση των ανωτέρω
επιδομάτων υποβλήθηκαν και υποβάλλονται κάθε χρόνο, στο ταμείο πλήρη
δικαιολογητικά και χορηγήθηκαν αυτά κατόπιν σχετικών πράξεων των αρμοδίων
οργάνων του.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
η χορήγηση του παραπληγικού επιδόματος δεν απαγορεύει και δεν αποκλείει και την
ταυτόχρονη χορήγηση του επιδόματος της απολύτου αναπηρίας. Το επίδομα της
απολύτου αναπηρίας χορηγείται εφόσον ο ανάπηρος ευρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση
που απαιτούσε συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.

Σε κάθε περίπτωση, ο καθορισμός του ύψους των επιδομάτων,
ο ενδεχόμενος συμψηφισμός αυτών ή η αφαίρεση του ενός από το άλλο επίδομα είναι
της αρμοδιότητας του ταμείου και των υπηρεσιών του και όχι του ασφαλισμένου.

Το ταμείο και για όλο το χρονικό διάστημα που ο ανάπηρος
εισέπραττε την ανωτέρω σύνταξη ήταν σε πλήρη γνώση των επιμέρους ποσών που
περιλάμβανε αυτή (βασική σύνταξη, επιδόματα κλπ.) και αυτό προκύπτει από τα δικά
του έγγραφα (ενδεικτικά βεβαίωση αποδοχών, όπου σαφώς αναφέρεται το επίδομα
απολύτου αναπηρίας ή έγγραφα του ταμείου στα οποία αναφέρεται ο κωδικός του
παραπληγικού επιδόματος).

Από την πλευρά του ασφαλισμένου-συνταξιούχου ουδέποτε
αποκρύφτηκε τίποτα και ούτε άλλωστε θα μπορούσε να το είχε πράξει με δεδομένη
την λεπτομερή και εξονυχιστική διαδικασία που ακολουθείται για την απονομή των
επιδομάτων.

Ερχεται λοιπόν το ΤΕΒΕ και ύστερα από έξι και πλέον χρόνια
που τα επιδόματα εγκρίνονταν και καταβάλλονταν κανονικά, διαπιστώνει ότι κακώς
χορηγούνταν στον ανάπηρο-συνταξιούχο δύο επιδόματα ταυτόχρονα και του ζητά να
επιστρέψει το ποσό που κατά την δική τους εκτίμηση αχρεωστήτως του καταβλήθηκε.

Κιόλα αυτά την στιγμή που αποκλειστικά υπεύθυνη για την
έως τώρα εξ ολοκλήρου χορήγηση και των δύο επιδομάτων είναι η Υπηρεσία του
Ταμείου καθώς ως ενιαίος φορέας έπρεπε κατά την αίτηση του συνταξιούχου στη
Διεύθυνση Κομοτηνής για χορήγηση επιδόματος απολύτου αναπηρίας να γίνει ο
σχετικός έλεγχος στη συνταξιοδοτική μερίδα του.

Ετσι ουσιαστικά εν προκειμένω καταλογίζεται στον
ασφαλισμένο η παράλειψη του ελέγχου, στον οποίο θα έπρεπε να προβεί το ίδιο το
ταμείο.

Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να απαιτείται από τον
ασφαλισμένο να γνωρίζει το ύψος του εκάστοτε επιδόματος που του χορηγείται, ούτε
και μπορεί να γνωρίζει αυτός ποιο επίδομα συμψηφίζεται με άλλο ή ποιο αναιρείται
από ένα άλλο.

Είναι εξωφρενικό και απαράδεκτο,αλλά και ηθικά και
κοινωνικά απάνθρωπο και κατακριτέο, να αξιώνει το ταμείο την επιστροφή του ποσού
των 17.844,69 ? από τον ολικά ανάπηρο-παραπληγικό συνταξιούχο, όταν η μηνιαία
παρακράτηση του ποσού των 170,57 ? θα οδηγήσει σε δραματική μείωση της
χορηγούμενης σύνταξης για χρονικό διάστημα σχεδόν εννέα (9) ετών,τη στιγμή που η
σύνταξη αυτή αποτελεί το μοναδικό μέσο βιοπορισμού του και ο μοναδικός τρόπος
εξασφάλισης μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης για αυτόν.

Μήπως εκεί στο ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) θα πρέπει να το ξανασκεφθούν;

Σχετικά Άρθρα

Back to top button