Σημαντικά θέματα για τα αγροτικά προϊόντα

Σημαντικά θέματα που αφορούν βασικά αγροτικά προϊόντα της χώρας που καλλιεργούνται και στο Ν. Ξάνθης συζητήθηκαν στις Βρυξέλλες κατά την επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων στα πλαίσια του Συμβουλίου Γεωργίας – Αλιείας (22-23/11).

Σημαντικά θέματα που αφορούν βασικά αγροτικά προϊόντα της
χώρας που καλλιεργούνται και στο Ν. Ξάνθης συζητήθηκαν στις Βρυξέλλες κατά την
επίσκεψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων στα
πλαίσια του Συμβουλίου Γεωργίας – Αλιείας (22-23/11).

Συγκεκριμένα:

1. Οσον αφορά την πρόταση της επιτροπής για τη μεταρρύθμιση
της Κ.Ο.Α. ζάχαρης που παρουσιάστηκε, τον Ιούλιο του 2004 και δημιουργεί
σημαντικά προβλήματα στην Ελληνική παραγωγή ζάχαρης και στο εισόδημα των
τευτλοπαραγωγών, υπήρξε στο συμβούλιο συντονισμένη αντίδραση από μία σειρά
χωρών που θίγονται από τα μετρα, στην οποία καθοριστικό ρόλο έπαιξε η θέση της
ελληνικής αντιπροσωπείας.

Πέραν αυτού δέκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα
κατέθεσαν στην επίτροπο Γεωργίας της Ε.Ε. την συνημμένη επιστολή με την οποία
διαφωνούν με την αρχική πρόταση της επιτροπής και ζητούν τροποποίηση αυτής
προκειμένου να αποδεχθούν τη νέα ΚΟΑ για τη ζάχαρη. Το θέμα, τελικώς, παραπέμφθει
για συζήτηση σε επόμενο συμβούλιο, όπου η επίτροπος δεσμεύθηκε να παρουσιάσει
νέα, βελτιωμένη πρόταση προς συζήτηση.

2. Οσον αφορά τη βιομηχανική τομάτα και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο τομέας του ευρωπαϊκού τοματοπολτού από αθρόες εισαγωγές από την
Κίνα ο κ. Κοντός ζήτησε από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία να θέσει το θέμα
στα αρμόδια κοινοτικά όργανα προκειμένου να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα στα
σύνορα έτσι ώστε να περιοριστούν οι εισαγωγές τοματοπολτού από την Κίνα και να
σταθεροποιηθεί η κοινοτική και κατ’ επέκταση η ελληνική αγορά.

3. Σχετικά με τα θέματα καπνού η ελληνική αντιπροσωπεία σε
διμερείς επαφές που είχε με τους υπουργούς της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και
της Ιταλίας συζήτησε το θέμα της αποσύνδεσης και ζήτησε να φέρουν κοινή πρόταση
έτσι ώστε το δικαίωμα του αποσυνδεδεμένου τμήματος να έχει προορισμό αυτούς που
την τελευταία τριετία αγόρασαν ποσοστώσεις καπνού καθώς επίσης και να δοθεί η
δυνατότητα επιλογής στο κάθε κράτος μέλος των ποσοστών σύνδεσης και αποσύνδεσης
κατά ποικιλία και κατά περιοχή.

Πέραν αυτών υπήρξε συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων με τον αρμόδιο για θέματα
περιβάλλοντος επίτροπο κ. Σ. Δήμα, από τον οποίο ζητήθηκε η συνδρομή στη
στήριξη των αγροτικών μας θεμάτων.

Ο κ. Κοντός επεσήμανε στην κ. επίτροπο το θέμα της νέας ΚΥΑ
για την οριοθέτηση των περιοχών της συνθήκης Ραμσάρ για το Ν. Ξάνθης και τη
Θράκη γενικότερα τονίζοντας ότι η συνθήκη έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στην ανάπτυξη της περιοχής και ότι επιβάλλεται να μειωθούν οι προστατευόμενες
εκτάσεις των ζωνών Ραμσάρ με τη νέα Κ.Υ.Α.

Ο κ. Δήμας δήλωσε ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ θα μελετήσει το θέμα και θα συμβάλλει στην εξεύρεση λύσης
η οποία θα οδηγεί μεν στη προστασία του περιβάλλοντος, όμως θα λαμβάνει υπόψη
και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2004

Αγαπητή κυρία Επίτροπε,

Τον περασμένο Ιούλιο η επιτροπή παρουσίασε ένα κείμενο για
τη μελλοντική αναθεώρηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα της ζάχαρης.

Το κείμενο αυτό προωθεί μια ριζική αναθεώρηση, που θα είχε
δυσμενείς επιπτώσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στις βιομηχανικές
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα και θα είχε ως αποτέλεσμα τη
συγκέντρωση της καλλιέργειας των τεύτλων και της παραγωγής ζάχαρης σε λίγα
κράτη μέλη.

Συμφωνούμε όλοι στην ανάγκη σημαντικών αλλαγών στην κοινή
οργάνωση αγοράς της ζάχαρης, αλλά αυτό πρέπει να γίνει μακροπρόθεσμα,
παρέχοντας τη δυνατότητα προσαρμογής σε όλους εκείνους που εργάζονται στον
τομέα.

Πιστεύουμε ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να στοχεύει στη
διατήρηση της υφιστάμενης κατανομής της καλλιέργειας ζαχαρότευτλων και της
παραγωγής ζάχαρης σε ολόκληρη την Ε. Ενωση. Οι προτάσεις της επιτροπής, οι
οποίες είναι αντίθετες σ’ αυτόν τον κανόνα, ξεφεύγουν από τις θεμελιώδεις
αρχές, που χαρακτήριζαν μέχρι τώρα την κοινή αγροτική πολιτική.

Εδώ και πολλά χρόνια, η παραγωγή ζάχαρης αποτελούσε
σημαντικό τομέα για τα περισσότερα κράτη – μέλη της Ε. Ενωσης. Για
περιβαλλοντικούς, οικονομικους και κοινωνικούς λόγους, τα ζαχαρότευτλα θα
πρέπει να συνεχίσουν να παράγονται σε διάφορες περιοχές.

Εάν δε συμβεί κάτι τέτοιο, θα προκύψουν σοβαρές συνέπειες
όχι μόνο από αγρονομική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλλιέργεια των
ζαχαρότευτλων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα αμειψισποράς, αλλά θα προκαλούσε
επίσης απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας που πιθανόν να μην μπορούν να
αντικατασταθούν.

Πράγματι, δεν μπορούμε να φανταστούμε πως η μείωση της
παραγωγής, εκεί όπου είναι καλά προσαρμοσμένη η καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων,
συγκλείνει με το όραμα ενός πολυλειτουργικού ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου.

Προκειμένου να διατηρήσουμε μια δίκαιη κατανομή της
παραγωγής σε όλη την Ε. Ενωση, η αναθεώρηση θα πρέπει να βασιστεί στις
ακόλουθες αρχές:

α) Θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα εισαγωγικό σύστημα,
που θα διασφαλίζει προβλέψιμες και κανονικές ποοστώσεις εισαγωγών.

β) Η μείωση των θεσμικών τιμών θα πρέπει να είναι σημαντικά
χαμηλότερη και βαθμιαία ομαλότερη από αυτή που προτείνει η επιτροπή.

γ) Οσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις, τα αμιγώς εξαγωγικά
κράτη μέλη πρέπει να υποστούν τις μεγαλύτερες μειώσεις.

Στα κράτη μέλη στα οποία θα σημειώνονται υπερβάσεις στις
ποσοστώσεις οφείλουν να υφίστανται και τις επιπτώσεις από τη μεταφορά τους.
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η μεταφορά ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών
– μελών.

Ενώ όλοι οι υπογράφοντες συμφωνούμε με αυτές τις αρχές, το
κάθε ένα από τα κράτη μέλη θα μπορεί να διαπραγματευτεί και άλλα θέματα κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Πιστεύουμε ότι οι κοινές ανησυχίες μας όσον αφορά το θέμα
της ζάχαρης, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη από όλους εσάς και θα ήθελα να σας
ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την προσπάθεια και τη δέσμευση που θα
αναλάβετε.

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Μπασιάκος (Ελλάς)

Elena Espinosa (Ισπανία) 

Mary Goughlan (Ιρλανδία)

Giovanni Alemanno (Ιταλία)

Martins Roze (Λιθουανία)

Jeronimas Kraujelis (Λεττονία)

Imre Nemeth (Ουγγαρία)

Carlos Henrique da Costa Venes

(Πορτογαλία)

Milan Pogagnik (Σλοβενία)

Juha Korkeaoja (Φινλανδία)

Σχετικά Άρθρα

Back to top button