Εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης

Με την αρίθμ. 53159/18-10-2004 απόφαση της Τριμελούς επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004 “Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο , στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ.” εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής Απασχόλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Με την αρίθμ. 53159/18-10-2004 απόφαση της Τριμελούς
επιτροπής του άρθρου 5 του Νόμου 3250/2004 "Μερική Απασχόληση στο Δημόσιο
, στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ." εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο Μερικής
Απασχόλησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης , που αφορά την
επιδότηση  θέσεων μερικώς απασχολουμένου
προσωπικού για την παροχή υπηρεσιών , σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3250/2004
και επίκειται η έκδοση της σχετικής Προκήρυξης από την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης . Ο συνολικός αριθμός των θέσεων που έχει εγκριθεί για όλες
τις Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Τριμελούς
Επιτροπής  ανέρχεται στις 480 θέσεις.

 Το ποσό της σχετικής
επιδότησης για κάθε μία από τις επιδοτούμενες θέσεις μερικής απασχόλησης
ανέρχεται σε 7000 ευρώ  (για 12μηνη
πλήρωση της επιδοτούμενης θέσης ).

1.Το προσωπικό που επιλέγεται για την παροχή υπηρεσιών
μερικής απασχόλησης προέρχεται από τις ακόλουθες κοινωνικές ομάδες: 

 α) Άνεργοι, άνω των
τριάντα ετών, που έχουν εξαντλήσει το χρόνο της τακτικής επιδότησης ανεργίας
και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), τουλάχιστον έξι μήνες μετά τη λήξη αυτής, σε ποσοστό
τριάντα τοις εκατό.

 β) Άνεργοι,
εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην τελευταία πενταετία πριν από
τη συνταξιοδότησή τους, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό.

γ) Άνεργοι, μέχρι τριάντα ετών, εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ.
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών, σε ποσοστό είκοσι τοις
εκατό.

 δ) Μητέρες ανηλίκων,
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό. Στις ανωτέρω περιπτώσεις προτεραιότητα στην επιλογή
έχουν άτομα που καθίστανται άνεργα συνεπεία ομαδικών απολύσεων, κατά τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 ε) Άτομα με ποσοστό
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό και άνω, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

 στ) Πολύτεκνοι και
τέκνα πολυτέκνων, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό.

Στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ ποσοστό εξήντα τοις εκατό καλύπτεται
από γυναίκες, εφόσον υπάρχει αντίστοιχος αριθμός σχετικών αιτήσεων.

 2. Όσοι έχουν
απασχοληθεί για χρόνο μεγαλύτερο του έτους σε προγράμματα και δράσεις υπηρεσιών
κοινωνικού χαρακτήρα, αντίστοιχα προς εκείνα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του
Ν. 3250/2004 (δηλαδή όσοι έχουν απασχοληθεί στην κατ’ οίκον κοινωνική μέριμνα
και φροντίδα, στη φύλαξη σχολικών κτιρίων, στην οδική ασφάλεια των μαθητών,
στην κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών, στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής
προστασίας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, στην αντιμετώπιση ειδικών
περιβαλλοντικών αναγκών, στην ενημέρωση και πληροφόρηση πολιτών, καθώς και σε
προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση )
,  επιλέγονται σε ποσοστό μέχρι πενήντα
τοις εκατό του συνόλου αυτών που θα προσληφθούν σε κάθε κοινωνική ομάδα, κατά
τη σειρά της μεταξύ τους κατάταξης και ανεξαρτήτως της σειράς κατάταξής τους σε
σχέση με τους λοιπούς. 

Εάν δεν συμπληρώνεται το ποσοστό που προβλέπεται για καθεμία
από τις κοινωνικές ομάδες της προηγούμενης παραγράφου, προσαυξάνεται
αντιστοίχως το ποσοστό της επόμενης.

3. Σε καθεμία από τις κοινωνικές ομάδες της παρ. 1 ορίζεται
βασικό κριτήριο επιλογής, ως ακολούθως:

α. Για την πρώτη και τρίτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τη
μεγαλύτερη συνεχόμενη χρονική διάρκεια, που είναι εγγεγραμμένοι ως
άνεργοι.

 β. Για τη δεύτερη
ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι, οι οποίοι έχουν το μικρότερο χρόνο, που
υπολείπεται για τη συνταξιοδότησή τους. 

γ. Για την τέταρτη ομάδα προτιμώνται μητέρες με τα
περισσότερα τέκνα.

δ. Για την πέμπτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με το
μεγαλύτερο ποσοστό αναπηρίας, το οποίο, πάντως, πρέπει να επιτρέπει στον
υποψήφιο να ασκεί τα καθήκοντα για τα οποία και προσλαμβάνεται.

ε. Για την έκτη ομάδα προτιμώνται υποψήφιοι με τα περισσότερα
τέκνα, πάνω από το όριο της ιδιότητας του πολύτεκνου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button