Οι θέσεις του Τ.Ε.Ε. Θράκης

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του ΤΕΕ Θράκης συνεδρίασε στις 07-10-2004 και ασχολήθηκε με δύο σημαντικά θέματα, όπως αυτό της Ασφάλειας Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και τις Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου.

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του ΤΕΕ Θράκης συνεδρίασε στις
07-10-2004 και ασχολήθηκε με δύο σημαντικά θέματα, όπως αυτό της Ασφάλειας
Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και τις Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου.
Αναλυτικά οι θέσεις του φορέα είναι οι παρακάτω:

Ασφάλεια Λειτουργίας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Ο κος Δέλκος Κων/νος ανέπτυξε το θέμα ως εξής:

Στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ξάνθης και κυρίως στην πόλη
της Ξάνθης, παρατηρείται έλλειψη μέτρων ασφαλείας και συντήρησης των
μηχανολογικών εγκαταστάσεων, δηλαδή μη ασφαλείς εγκαταστάσεις λεβητοστασίων. Τα
κυριότερα προβλήματα αφορούν στην ακαταλληλότητα των χώρων εγκατάστασης, στην
έλλειψη επαρκούς εξαερισμού , στην μη ορθή συντήρηση των μηχανημάτων.

Αποφασίστηκε ομόφωνα να προτείνουμε προς τη Διοικούσα
Επιτροπή του ΤΕΕ ΠΤ Θράκης, την ανάληψη δράσης με ενδεικτικές ενέργειες:

-Την ενημέρωση του συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών Νομού
Ξάνθης προκειμένου να ληφθεί κοινή πρωτοβουλία για συνεργασία και συντονισμό
στις δράσεις μας.

-Να προτείνουμε στη ΔΕ ΤΕΕ -ΠΤ Θράκης την σύσταση Ομάδας
Εργασίας, η οποία θα διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους, που θα
λειτουργήσουν ως στατιστικό δείγμα για το βαθμό επικινδυνότητας των
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο του Νομού και θα προτείνει τρόπους μείωσης του
προβλήματος. Τα κτίρια που θα ελεγχθούν να είναι δημόσια και ιδιωτικά αρχής
γενομένης από τα Δημόσια.

Σκοπός είναι ο εντοπισμός και η συστηματοποίηση του
προβλήματος και όχι ο κατασταλτικός έλεγχος των κατασκευών.

Πιστεύουμε ότι αναδεικνύοντας το πρόβλημα και ελέγχοντας
το μέγεθος του, θα συμβάλουμε στην μείωση των κινδύνων που απορρέουν από αυτό.

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

Είναι γνωστό ότι το ΤΕΕ-ΠΤ Θράκης σε συνεργασία με φορείς
της Θράκης , έχει εντοπίσει από καιρό το πρόβλημα που αφορά στις εγκαταστάσεις
δικτύων φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Επίσης είναι γνωστό ότι έχουν γίνει
δυναμικές ενέργειες από το ΤΕΕ-ΠΤ Θράκης προκειμένου να βρεθεί λύση στο πρόβλημα
με άμεση πρόταση, την αναστολή σχετικής εγκυκλίου μέχρι την δημιουργία πλήρους
μηχανισμού ελέγχου και εφαρμογής από τη ΔΕΠΑ. Μέχρι σήμερα οι απαντήσεις που
έλαβε το ΤΕΕ από τους αρμόδιους δεν ήταν ικανοποιητικές.

Ύστερα από συζήτηση που έγινε θέλουμε να επισημάνουμε τα
παρακάτω, τα οποία αν και γνωστά θέλουμε να τα υπενθυμίσουμε:

-Με βάση εγκύκλιο που απέστειλε το ΥΠΕΧΩΔΕ, όλες οι
κατοικίες που ανεγείρονται μετά τις 04 Μαρτίου 2004 στους Δήμους Ξάνθης και
Βιστωνίδας και βρίσκονται εντός οικισμών, πρέπει να υποβάλουν μελέτη
εγκατάστασης φυσικού αερίου και να κατασκευάζουν την εγκατάσταση.

-Ο έλεγχος των μελετών εφόσον δεν έχει δημιουργηθεί τοπική
ΕΠΑ γίνεται από τη ΔΕΠΑ στην Αθήνα.

Ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης θα γίνει, όταν
δημιουργηθεί τοπική ΕΠΑ.

-Κατά την διαδικασία ελέγχου των κατασκευών από την
πολεοδομία προκειμένου να θεωρηθούν για την ολοκλήρωση των εργασιών (ενημέρωση
τηλεφωνική του Μ. Αμοιρίδη από το ΥΠΕΧΩΔΕ ύστερα από ερώτημα του), η πολεοδομία
δύναται να θεωρήσει την οικοδομική άδεια χωρίς να ελέγξει την εγκατάσταση του
φυσικού αερίου. Πρέπει να χορηγήσει την θεώρηση της οικοδομικής αδείας με τη
σημείωση ότι η εγκατάσταση του φυσικού αερίου θα ελεγχθεί μελλοντικά από την
τοπική ΕΠΑ.

Τα παραπάνω δημιουργούν εύλογα πολλά ερωτηματικά, που
αφορούν τόσο στη διαδικασία υποβολής και έλεγχου των μελετών όσο και στην ορθή
κατασκευή των εγκαταστάσεων αυτών, εφόσον δεν υπάρχει μηχανισμός ελέγχου.

Οι ιδιώτες Μηχανολόγοι Μηχανικοί επωμίζονται αδικαιολόγητα,
ευθύνες για εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν πρόκειται να παραληφθούν σε εύλογο
χρονικό διάστημα και οι οποίες πιθανόν να υποστούν φθορές με την πάροδο του
χρόνου ή ακόμη και να είναι πεπαλαιωμένης τεχνολογίας κατά το χρόνο σύνδεσης
τους με το δίκτυο Φυσικού Αερίου, όταν και εάν αυτό κατασκευαστεί εντός των
οικισμών της περιοχής μας.

Τα χρονικά όρια για τον έλεγχο των μελετών τα οποία
δηλώνονται στην εγκύκλιο και είναι υποχρέωση της ΔΕΠΑ, δεν τηρούνται και με
ευθύνη της ΔΕΠΑ καθυστερεί η περαίωση των απαραίτητων ελέγχων, με αποτέλεσμα την
καθυστέρηση έκδοσης οικοδομικής άδειας και κατά συνέπεια της έναρξης οικοδομικών
εργασιών, με άμεσο αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των ιδιοκτητών και της
τοπικής οικονομίας.

Θεωρούμε ότι κατά υπερβολή το ΥΠΕΧΩΔΕ επιβάλει την ως άνω
υποχρέωση σε ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε απομακρυσμένους οικισμούς των
Δήμων Ξάνθης και Βιστωνίδας, οι οποίοι στερούνται βασικών άλλων υποδομών και
πιθανότατα δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν δίκτυο φυσικού αερίου. Δημιουργούν
έτσι μία πρόσθετη και σημαντική επιβάρυνση στους κατοίκους των οικισμών αυτών,
οι οποίοι στο σύνολο τους δεν είναι εύποροι.

Η ΔΕΠΑ αγνοώντας την τοπική κοινωνία και τους φορείς της
περιοχής, δεν έχει ανακοινώσει επίσημα το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
δικτύων της, καθώς και τους οικισμούς στους οποίους προβλέπεται άμεσα να
υλοποιήσει δίκτυα.

Εμείς στηρίζουμε την δηλωμένη πρόταση της ΔΕ του ΤΕΕ ΠΤ
Θράκης για αναστολή από το ΥΠΕΧΩΔΕ της σχετικής εγκυκλίου. Επιπρόσθετα,
προτείνουμε ενδεικτικά τα παρακάτω προς διευθέτηση του προβλήματος :

-Να ανακοινωθεί επίσημα από τη ΔΕΠΑ το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης των δικτύων φυσικού αερίου και ο ακριβής πίνακας με τους οικισμούς
που θα τροφοδοτηθούν άμεσα.

-Να δημιουργηθεί άμεσα τοπική ΕΠΑ Ξάνθης με πλήρη και
επαρκή στελέχωση Διπλωματούχων Μηχανικών.

-Να μην είναι υποχρεωτική η υποβολή μελέτης και η κατασκευή
οικιακής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε συγκεκριμένους απομακρυσμένους οικισμούς
των Δήμων Ξάνθης και Βιστωνίδας στους οποίους με βάση οικονομοτεχνικά δεδομένα
δεν πρόκειται να δημιουργηθεί άμεσα δίκτυο φυσικού αερίου.

Αποφασίστηκε το μέλος της ΝΕ Ξάνθης Κων/νος Δέλκος, έχοντας
την κατάλληλη εμπειρία και ειδίκευση να ερευνήσει ιδιαιτέρως το θέμα προκειμένου
να αναλάβουμε περαιτέρω δράση σε συνεργασία με τη ΔΕ του ΤΕΕ ΠΤ Θράκης και να
βοηθήσουμε στην γρήγορη επίλυση του ζητήματος.

Οι θέσεις της Νομαρχιακής Επιτροπής Ξάνθης του ΤΕΕ Θράκης
θα αποσταλούν στον αρμόδιο Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ Κο Καλογιάννη Σταύρο και στη ΔΕΠΑ
και θα κοινοποιηθούν στους Βουλευτές Ν. Ξάνθης, στο Γ.Γ. της Περιφέρειας ΑΜΘ ,
στο Ν.Δ. Ξάνθης και στους Δήμους Ξάνθης και Βιστωνίδας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button