Στις Τράπεζες για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης έχοντας ασχοληθεί εδώ και πολύ καιρό με το θέμα των πανωτοκίων τόσο σε επίπεδο ενημέρωσης των επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων προς την πολιτεία, συνέβαλε στη διαμόρφωση των τελικών νομοθετικών ρυθμίσεων προς όφελος των δανειζομένων.

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης έχοντας
ασχοληθεί εδώ και πολύ καιρό με το θέμα των πανωτοκίων τόσο σε επίπεδο
ενημέρωσης των επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο παρεμβάσεων προς την πολιτεία,
συνέβαλε στη διαμόρφωση των τελικών νομοθετικών ρυθμίσεων προς όφελος των
δανειζομένων.

Έτσι σήμερα ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι ύστερα από τη
δημοσίευση του Ν.3259/2004 (ΦΕΚ 149/Α/2004) στις 4-8-2004, σύμφωνα με το άρθρο
39 γίνεται νομοθετική ρύθμιση των καθυστερημένων οφειλών προς τις τράπεζες.

Σύμφωνα με αυτήν, η συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν μπορεί
να υπερβαίνει το τριπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου από κάθε
είδους συμβάσεις και πιστώσεις που έγιναν πριν τη δημοσίευση του νόμου.

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν το ύψος
των απαιτήσεών τους σύμφωνα με την παραπάνω ρύθμιση και να μην προχωρήσουν σε
διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξή τους μέχρι 31-12-2004 εφόσον
εκκρεμεί αίτηση του ενδιαφερομένου για υπαγωγή στη ρύθμιση.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο, θα πρέπει οι οφειλέτες ή οι
εγγυητές να υποβάλουν στα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι 31 Οκτωβρίου 2004 αίτηση για
την υπαγωγή τους στη ρύθμιση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, τα πιστωτικά
ιδρύματα μπορούν να αρχίσουν ή να συνεχίσουν τις διαδικασίες αναγκαστικής
είσπραξης των οφειλομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν από τα
γραφεία του Επιμελητηρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έντυπη αίτηση την
οποία ετοίμασε το Ελληνικό Ίδρυμα Χρηματοπιστωτικών Ερευνών, που είναι μη
κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία του καταναλωτή. Επίσης το εν λόγω
ίδρυμα παρέχει επιπλέον και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε όσες επιχειρήσεις το
θελήσουν (στα τηλέφωνα 210 9224500).

Από το Επιμελητήριο Ροδόπη

Σχετικά Άρθρα

Back to top button