Στεγαστική αποκατάσταση των τσιγγάνων του Δήμου Κομοτηνής

Στις 24 Ιουνίου του 2004, ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, είχε επισκεφθεί το συνοικισμό των τσιγγάνων στην περιοχή “τέρμα Ανδριανουπόλεως” της Κομοτηνής (Αλάν Κουγιού).

Στις 24 Ιουνίου του 2004, ο Υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, είχε επισκεφθεί το
συνοικισμό των τσιγγάνων στην περιοχή "τέρμα Ανδριανουπόλεως" της Κομοτηνής
(Αλάν Κουγιού). Είχε δηλώσει τότε ότι ο χώρος που προορίζεται για τη
μετεγκατάστασή τους και ήταν χαρακτηρισμένος ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας, θ' αποχαρακτηριστεί αφού η αποκατάσταση των τσιγγάνων είναι
μεγάλο αναπτυξιακό έργο.

Χθες ,1η Σεπτεμβρίου του 2004, το Υπουργείο ΕΣ.Δ.Δ.Α.
έστειλε προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την παρακάτω κοινή
Υπουργική Απόφαση:

ΘΕΜΑ: Στεγαστική αποκατάσταση των τσιγγάνων του Δήμου
Κομοτηνής

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1, του άρθρου 4, του
άρθρου 21 παρ. 3 και 4, του άρθρου 24 παρ. 2 του άρθρου 25 παρ. 1 και 2 του
Συντάγματος της Ελλάδας (ΦΕΚ 85/8-4-2001 τ. Α')

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1426/21-3-1984 "Για
την Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη" (ΦΕΚ 32 τ. Α')

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.
Α') "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα", όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.
2081/1992 (ΦΕΚ 157 τ. Α') και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του
Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ. Α').

4. Την αριθμ. Υ20/18-1-2000 Απόφαση "Σύσταση Επιτροπής για
τον πολιτικό Σχεδιασμό αντιμετώπισης των θεμάτων των Ελλήνων Τσιγγάνων" (ΦΕΚ 24
τ. Β' )

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/27-8-1998
"Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο
Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και άλλες
διατάξεις" (ΦΕΚ 200 τ. Α') όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.
37 του άρθρ. 24 του Ν. 2945/8-10-2003 (ΦΕΚ 223 τ. Α’) και τροποποιήθηκαν με την
παρ. 11 του άρθρου 13 του Ν. 3147/5-6-2003 (ΦΕΚ 135 τ. Α' και την παρ. 8. του
άρθρου 23 του Ν. 3208/24-12-2003 (ΦΕΚ 303 τ. Α')

6. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση
2003-2005 στο οποίο εντάσσεται το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης για την
Κοινωνική Ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων

7. Την ανάγκη ικανοποίησης των κοινωνικών δικαιωμάτων που
απορρέουν από τις περιγραφόμενες ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος της Ελλάδας
και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και τη διατήρησης της συνεκτικότητας του
κοινωνικού ιστού, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην κοινωνία

8. Το γεγονός ότι η στεγαστική αποκατάσταση επιφέρει
δημόσια ωφέλεια και αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε:

Τη στεγαστική αποκατάσταση των τσιγγάνων του Δήμου
Κομοτηνής και την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών διαβίωσής τους στο
Βορειοανατολικό άκρο της πόλης της Κομοτηνής και Βόρεια της υφιστάμενης θέσης
του οικισμού Αλάν Κογιού του Δήμου Κομοτηνής.

Για τους ανωτέρω περιγραφόμενους λόγους η στεγαστική
αποκατάσταση των τσιγγάνων χαρακτηρίζεται μεγάλο αναπτυξιακό έργο του Δήμου
Κομοτηνής και η απαγόρευση του τελ. εδαφ. της παρ. 6 (α) του άρθρου 56 του Ν.
2637/1998 (ΦΕΚ 200 τ. Α') δεν ισχύει, για την προκειμένη περίπτωση.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβέρνησης.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button