Στη λήψη δανείου ύψους 300.000 ευρώ, θα προχωρήσει ο δήμος Αλεξανδρούπολης προκειμένου να πληρώσει μέρος των μισθών που οφείλει στους 57 εργαζομένους της δημοτικής επιχείρησης έργων, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι περίπου επί 1,5 χρόνο.

Στη λήψη δανείου ύψους 300.000 ευρώ, θα προχωρήσει ο
δήμος Αλεξανδρούπολης προκειμένου να πληρώσει μέρος των μισθών που οφείλει στους
57 εργαζομένους της δημοτικής επιχείρησης έργων, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι
περίπου επί 1,5 χρόνο.

Το συνολικό ποσό της οφειλής ανέρχεται σε 2,3 εκατομμύρια
ευρώ και προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία της επιχείρησης το δημοτικό
συμβούλιο πρότεινε να πουληθεί το 65% της επιχείρησης σε συνεταιρισμό εργολάβων
του νομού.

Σύμφωνα με την πρόταση, θα συσταθεί ανώνυμη εταιρία, όπου
μέτοχος κατά 35% θα είναι ο δήμος και κατά 65% ο συνεταιρισμός.

Η ανώνυμη εταιρία θα διοικείται από 9μελές διοικητικό
συμβούλιο, τρία μέλη του οποίου θα προέρχονται από το δημοτικό συμβούλιο, ένα
μέλος θα είναι εργαζόμενος στην επιχείρηση, τρία μέλη θα προέρχονται από το
συνεταιρισμό και δύο μέλη θα εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων της
Α.Ε.

Ο συνεταιρισμός θα αναλάβει την οικονομοτεχνική διαχείριση
της δημοτικής επιχείρησης έργου Αλεξανδρούπολης για είκοσι χρόνια μετά την
ίδρυση και λειτουργία της.