Το αρδευτικό σε καλό δρόμο

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός ανακοινώνει τα εξής:

(1) Με απόφαση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με α.π. 12591/16.7.2004 εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος σε δύο ομάδες συμπραττόντων γραφείων μελετών – μελετητών.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος
Κοντός ανακοινώνει τα εξής:

(1) Με απόφαση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
α.π. 12591/16.7.2004 εγκρίθηκε η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος σε
δύο ομάδες συμπραττόντων γραφείων μελετών – μελετητών. Κάθε σύμπραξη αποτελείται
από:

1. Γραφείο Μελετών Υδραυλικών Εργων

2. Γραφείο Εδαφομηχανικών Ερευνών και Μελετών

3. Γραφείο Ηλεκτρολογικών Μελετών

4. Γραφείο Γεωλογικών Μελετών

5. Γραφείο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

6. Γραφείο Τοπογραφικών Εργασιακών και Μελετών

7. Γραφείεο Γεωργοτεχνοοικονομικών Μελετών

(2) Η μελέετη θα εξετάσει τα έργα μεταφοράς και διανομής
νερού από τον ποταμό Νέστο προς τις πειδιάδες Ξάνθης και Ροδόπης κατά τον
βέλτιστο, τεχνικοοικονομικό τρόπο και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.

(3) Το χρονοδιάγραμμα για την παρουσία εκπόνησης της υπόψη
μελέτης είναι σε συντομία, το παρακάτω:

1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 194/1979 άρθρο 4 παρα. 2, δύνανται
εντός δεκαημερου από λήψεως της ΑΠΟΦΑΣΗΣ να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις.

Η απόφαση του Υπουργείου εστάλη μέσω των Ε.Λ.Τ.Α. με
απόδειξη ταχυμεταφορράς στις 20.7.2004

2. Στην περίπτωση υποβολης ενστάσεων θα πρέπει εντός
15νθημερου να αποφανθεί η ΓΕΜ (Γνωμοδοτικη Επιτροπή Μελετών του ΥΠΕΧΩΔΕ).

3. Σε συνέχεια όλων των παραπάνω όλα τα στοιχεία τα σχετικά
με την αναθεση της μελέτης διαβιβάζονται στο ελεγκτικό συνέδριο για τον έλεγχο
γονιμότητας. Το Ε.Σ. θα πρέπει να απαντήσει εντός ενός μηνός.

(4) Με την υπογραφή του Συμφωνητικού από τους αναδόχους
μελετητές – γραφεία μελετών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προκήρυξη σύμβασης (14
μήνες από την ανάθεση μέχρι την υποβολή της Β' φάσης της Μ.Π.Ε.) δηλαδη θα έχει
ολοκληρωθεί η προμελέτη και θα έχει εγκριθεί η Α' φάση της Μ.Π.Ε. (προέγκριση
χωροθέτησης).

(5) Το έργο είναι στη ΣΑΜ.081 με ΚΑ 2003 σμο8100005 με
συνολικό προεκτιμώμενο προϋπολογισμό (χωρίς Φ.Π.Α.) 3.982.800 ευρώ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button