Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα, την εφαρμογή του καθεστώτος “Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων” για το έτος 2004 σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειάς μας.

Ο Γ.Γ. της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης
ανακοινώνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους, Φυσικά Πρόσωπα και Νομικά Πρόσωπα,
την εφαρμογή του καθεστώτος "Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων" για το έτος
2004 σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειάς μας.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν προς ένταξη στο υπόψη
καθεστώς θα χρηματοδοτηθούν:

α) κατά 35% ως μέγιστο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Προσανατολισμού – Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.).

β) έως 15% από Εθνικούς πόρους και

γ) κατά 50-60% από ιδιωτική συμμετοχή

Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 600.000 ευρώ, (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων).

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή) που
διατίθεται για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται σε 2.609.638,67 ευρώ.

Η υποβολή φακέλων υποψηφιότητας από τους ενδιαφερομένους
αρχίζει την 1 Ιουλίου 2004 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2004.

Οι Φάκελοι Υποψηφιότητας, οι Επενδυτικοί Οδηγοί και οι
Οδηγοί Εφαρμογής είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία
Διαχείρισης ΠΕΠ-ΑΜΘ.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε μορφή ντοσιέ μέχρι
τις 31-12-2004 στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης/Γεωργίας της περιοχής τους.

Η αναλυτική περιγραφή του Μέτρου, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα
δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων κ.λ.π.
αναφέρονται στην αριθμ. 486/12-07-2002 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας
καθώς και στους Οδηγούς Εφαρμογής του Μέτρου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button