ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Απαντώντας στην με αρ. 768/1-6-2004 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Π. Σγουρίδη σχετικά με οφειλές υπερωριών στο προσωπικό του Γ.Ν. Ξάνθης

Απαντώντας στην με αρ. 768/1-6-2004 αναφορά που κατατέθηκε
στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Π. Σγουρίδη σχετικά με οφειλές υπερωριών στο
προσωπικό του Γ.Ν. Ξάνθης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στο Γ.Ν. Ξάνθςη για το έτος 2004 έχουν εγκριθεί για το
μόνιμο προσωπικο 646.000 ευρώ για 161.500 ώρες υπερωριακής νυχτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης, 15.000 ευρώ για εφημερίες λοιπού επιστημονικού
προσωπικού και 10.000 ευρώ για 2.700 ώρες υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
ιδιωτικού δικαίου.

Επισημαίνεται ότι με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκαν οι πρώτες συμπληρωματικές
πιστώσεις ύψους 25.000.000,00 Ε για εφημερίες ιατρικού προσωπικού καθώς και
υπερωρίες λοιπού προσωπικού (νοσηλευτικού, ειδικού επιστημονικού κ.α.) των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.

Τα πρόσθετα ποσά που θα καταβληθούν το έτος 2004, θα
επιδιώξουμε να προσεγγίσουν τις πραγματικές ανάγκες και σε κάθε περίπτωση δεν θα
είναι μικρότερα από τις καταβληθείσες συμπληρωματικές πιστώσεις του προηγουμένου
έτους 2003.

Αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού, το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει ζητήσει από το ΥΠΕΣΔΔΑ την κατ' εξαίρεση έγκριση
πρόσληψης 8.121 θέσεων μόνιμου προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων,
καθώς και 980 θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων διάρκειας μέχρι 8 μήνες, για τη
στελέχωση των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας.

Στο πλαίσιο του ως άνω αιτήματος, έχει δοθεί καταρχήν από
το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η έγκριση για την πρόσληψη, μεταξύ
άλλων, 4.500 ατόμων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, για Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ και
Ψυχιατρεία της χώρας.

Έγκριση επίσης έχει δοθεί και για τις 980 θέσεις προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button