Διεύθυνση: Μακεδονίας 4, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100 - Τηλ.: 25410 21717 - e-mail: agonasxan@gmail.com
 Πρωτοσέλιδο 
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, 2018
8534
 
 
Εκπτώσεις στα δημοτικά τέλη του Δήμου Ξάνθης

Με τη με αριθμό 294/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξάνθης, αποφασίστηκε η παροχή εκπτώσεων στο τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), στις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δικαιούχων ως εξής:

Α.- Δικαιούχοι Έκπτωσης έως 50%

  1. Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, (ξεχωριστά η κάθε κατηγορία) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ,με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ,κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μικρότερο των 20.000 € προσαυξημένο κατά 2.000 € για κάθε τέκνο, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού  και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  2. Οι άποροι και οι δικαιούχοι ΚΕΑ όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  3. Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 18 μηνών- συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή 15.000€ θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  4. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ,με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ,κατόπιν εκκαθάρισης , κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μέχρι το όριο των 15.000 €, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  5. Τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από, 67% και πάνω, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 20.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησης τους.

Β.- Δικαιούχοι εξ ολοκλήρου Απαλλαγής

1.- Τα ΑΜΕΑμε ποσοστό αναπηρίας 85 % και άνω με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή , κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 15.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησης τους.

2.- Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ,με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ,κατόπιν εκκαθάρισης , κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μέχρι το όριο των 10.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα απαλλάσσονται εξ` ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησης τους. 

3.-Μακροχρόνια άνεργοι (πέραν των 24 μηνών συνεχούς ανεργίας, χωρίς ενδιάμεση διακοπή) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα από κάθε πηγή 10.000€, θα απαλλάσσονται εξ’ ολοκλήρου από την καταβολή τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και ΤΑΠ του χώρου οίκησης τους. 

Οι ανωτέρω εκπτώσεις – απαλλαγές θα εφαρμοστούν από το έτος 2019.

Επισημαίνεται  ότι:

  • Οι ανωτέρω εκπτώσεις – απαλλαγές θα συντελούνται μετά από αίτηση του δικαιούχου και εφόσον προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
  • Παύουν να ισχύουν όταν εξαλειφθεί μία από τις ανωτέρω ιδιότητες (η ενημέρωση της υπηρεσίας για την εξάλειψη της ιδιότητας, αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου)
  • Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή.
  • Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από, 67% και πάνω, υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, και δεν προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα

Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν σωρευτικά.        

 

  Ο Πρόεδρος

     Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Δρεμσίζης Ιωάννης